CHP’DE ’ÜYELİK’ MADDESİ NASIL DÜZELENDİ?

CHP’nin sona eren Olağanüstü Kurultayı’nda, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Geldiğim günden bu yana üye reformunu yapmak benim içimde bir ukdeydi” dediği üyelikli ilgili madde geçmedi. Peki, o madde nasıl düzenlendi? Kılıçdaroğlu’nun tepkisi ne oldu?

416

CHP’nin Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılan Kurultayı’nda Komisyon tarafından hazırlanan tüzük taslağında sadece bir madde geçmedi. O da partide üyelik sisteminde değişiklik öngören, ’aktif’ ve ‘pasif’ üyelik sistemine geçilmesini öngören dördüncü maddeydi. Madde yeterli çoğunluğu almadığı geçmedi.

TASLAKTA NE ÖNERİLİYORDU?
Kurultaya komisyon tarafından sunulan taslak metinde, üyelikle ilgili dördüncü madde, “Cumhuriyet Halk Partisine, partinin program ve tüzüğünü benimseyen her yurttaş üye olabilir. Üyelik, “üye” ve “destekçi üye” olarak iki türlüdür. Parti çalışmalarına etkin olarak katılan ve aidatını düzenli ödeyen partiliye “üye” denir; partiyle sadece gönül bağı olan, destek vermek isteyen partiliye “destekçi üye” denir” tanımlaması yapıldı.

GEÇMEYİNCE MADDE NASIL DÜZENLENDİ?
Taslak metinde yer alan ‘destekçi’ üye tanımlaması kurultayda salt çoğunluğa ulaşmadığı için metinden düştü. Onun yerine yeni düzenleme yapıldı. Yapılan yeni düzenlemede, ‘destekçi üye’ tanımlaması metinden çıkarılarak, “Cumhuriyet Halk Partisine, partinin program ve tüzüğünü benimseyen her yurttaş üye olabilir” şeklinde düzenlendi.

KILIÇDAROĞLU’NUN TEPKİSİ NE OLDU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayın kapanış konuşmasında ‘üyelikle’ ilgili getirilen düzenlemenin kabul edilmemesi hakkında, “Ben partide parti içi demokrasinin yerleşmesi için mücadele ediyorum. Bizim çok önem verdiğimiz üyelikle ilgili düzenlemeyi kurultay kabul etmedi. Kararınızın başımızın üzerinde yeri vardır. Demokraside zaten budur. Birbirimize güvenmemiz lazım. Otururuz, tartışırız ama sonuçta doğruyu buluruz” dediği öğrenildi.

AÇILIŞTA ‘İÇİMDE BİR UKDE!” DEMİŞTİ
Oysa o maddeyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay konuşmasında, “Geldiğim günden bu yana üye reformunu yapmak benim içimde bir ukdeydi. Ön seçimde bakıyorsunuz üye sayımız 30 bin, ön seçimde oy kullanan üye sayısı 15 bin. Burada bir çarpıklık var, bir yanlışlık var burada. Üye yapısının düzelmesi lazım. Bunun için buraya hüküm getirdik, tüzüğe yeni düzenlemeler getiriyoruz. Ben şunu istiyorum, parti üyesi parti militanıdır, nokta! Parti üyesi parti militanıdır. Gittiği yere göre çalışır, didinir, sorunları bilir, dişe diş mücadele eder. Ne mücadelesi? CHP’nin iktidarı için mücadele eder. Parti üyesi dediğimiz budur. Efendim evimde oturayım, bizim il başkanı, ilçe başkanı seçildiği zaman sandığa gideyim onun için oy kullanayım tekrar evime gidip oturayım. Bu parti üyeliği değildir. Parti üyesi dişe diş mücadele eden kişidir. Sayı az olsun hiç önemli değil. Ama ben bilmeliyim ki, bir avuç insansa bir avuç insan, bir kitleyse bir kitle Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarı için dişe diş, göze göz mücadele ediyor. Ben böyle üye istiyorum, bunun mücadelesini veriyorum. Bunun için tüzüğü değiştirmek istiyorum” talebinde bulunmuştu.

İŞTE KURULTAYDA KABUL EDİLEN ÜYELİKLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

ÜYELİK

Madde-4

(1) Cumhuriyet Halk Partisine, partinin program ve tüzüğünü benimseyen her yurttaş üye olabilir.

ÜYELERİN GÖREVLERİ ve HAKLARI

Madde-5

(1) Partiye yılda 12 – 600 TL arasında aidat verirler.

(2) Öncelikle üyesi bulundukları sandık çevresinden başlayan bir görev ve sorumluluk bilinci ile parti çalışmalarına katılırlar.

(3) Seçimlerde parti adaylarına oy vermekle, onların kazanmalarını sağlamak için çalışmakla ve partinin başarısını en üst düzeye çıkarmak için çaba harcamakla yükümlüdürler.

(4) Partinin ilkelerini, amaçlarını, programını, kurultay bildirgelerini ve kararlarını, seçim bildirgelerini, partinin genel ve yerel politikaları ile hizmetlerini her olanaktan yararlanarak yurttaşlara duyurmakla görevlidirler.

(5) Görev aldıkları parti organlarının toplantılarına, çalışmalarına katılır; bu organların kendilerine verdiği ödevleri yerine getirirler.

(6) Partide ya da partinin üstlendiği kamu hizmetlerinde üstlendikleri görevleri yerine getirir; görevden ayrılırken hizmetin gerektirdiği devir işlemlerini eksiksiz yaparlar.

(7) Partinin düzenlediği ve çağrılı oldukları eğitim çalışmalarına katılırlar.

(8) Mesleklerine ve ilgi alanlarına göre oda, sendika, dernek, kooperatif, vakıf gibi kurum ve kuruluşlarda yetkili organın görevlendirmesi üzerine parti adına çalışmlara katılır; bu çalışmalar hakkında yetkili parti organlarını bilgilendirirler.

(9) Partinin yerel ve genel politikalarının oluşumuna katkıda bulunurlar.

(10) Parti içi seçimlerde seçme ve seçilme hakkını özgürce kullanırlar.

(11) Parti ile ilgili yetkili organlardan her zaman bilgi alabilir; hukuksuzluklar ve haksızlıklar karşısında parti örgütünden kendilerinin savunulmasını isteyebilirler.

ÜYELİĞE BAŞVURMA VE ÜYE YAZIMI

Madde-6

(1) Partiye üye olmak isteyen kişi, Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda tanımlanan Adres Kayıt Sistemi’nde (AKS) bağlı bulunduğu ilçe başkanlığına ya da ilçenin bağlı olduğu il başkanlığına doğrudan başvurur.

(2) Üyelik için elektronik yolla da başvuru yapılabilir. Elektronik yolla başvuranlardan üyeliğe engeli olmayanların üyeliklerine Merkez Yönetim Kurulunca karar verilir.

(3) Yurtdışında yaşayan yurttaşlar üyelik başvurularını yazılı ya da elektronik yolla doğrudan genel merkez üye yazım bürosuna yaparlar.

(4) Genel Başkan tarafından partiye yararlı olacağı gerekçesiyle önerilen kişilerin Merkez Yönetim Kurulu kararıyla üyeliğine karar verilebilir. Bu şekilde üyeliğe kabul edilenler üç ay boyunca yalnızca seçilme hakkından yararlanabilirler.

(5) Üye kütüğünde kayıtlı olanlar ve bu kütükteki değişiklikler siyasi parti siciline bildirilir.

ÜYELİKTE YER KOŞULU

Madde-7

(1) Her üye yalnızca bir muhtarlık bölgesinde üye olabilir ve yalnızca o muhtarlık bölgesinden delege seçilebilir.

(2) Üyeler kayıtlı olduğu ilçe dışında başka bir ilçe örgütü organlarında görev alamaz ve başka bir ilçeden il kongre delegesi seçilemez.

(3) Üyeler kayıtlı oldukları il dışında başka bir il örgütü organlarında görev alamaz ve başka bir ilden kurultay delegesi seçilemez.

(4) Büyükşehir belediyelerinin sınırları içindeki ilçelerde, ilçe başkanlığı ve ilçe yönetim kurulu üyeliği için bu kural uygulanmaz.

AD SİLME

Madde-8

(1) Bir partilinin, disiplin suçları dışında, başvurma belgesinde yanlış bilgi verdiğinin, üyeliğe yazımı sırasında yasaların ve tüzüğün öngördüğü nitelikleri taşımadığının ya da bu nitelikleri sonradan yitirdiğinin, başka bir partiden adaylık başvurusunda bulunduğunun, aday olduğunun, bir başka parti adına eylemli olarak sandık görevlisi ya da gözlemcilik görevi yaptığının saptandığı durumlarda İl Yönetim Kurulunun önerisini değerlendirerek veya Merkez Yönetim Kurulu, doğrudan üyenin adının silinmesine karar verebilir.

(2) Ayrıca bir sandık çevresinde partiye hiç oy çıkmaması durumunda Merkez Yönetim Kurulu, o sandık çevresinde kayıtlı tüm üyelerin silinmesine karar verebilir.

PARTİDEN AYRILMA

Madde-9

(1) Partiden ayrılmak istediğini yazılı olarak bildiren üye, imzasının kendisine ait olduğu saptandıktan sonra, bağlı bulunduğu örgüt birimi tarafından Genel Merkeze bildirilir. Bu üyeler, Üye Yazım Bürosu tarafından kütükten silinir.

ÜYELİK YÖNETMELİĞİ

Madde-10

(1) Üyelik için başvurma, askı, itiraz ve yazım kuralları, Üye Yazım Bürosunun kuruluşu, işleyişi, kadroları ve çalışma yöntemleri, üye kütüğü, üye kaydının tutulması, parti kimlik belgesi ve biçimi, hangi tarihlerde nasıl yenileneceği, ad silmenin ve partiden ayrılmanın esasları ve üyelikle ilgili diğer bütün işlemlere ilişkin usul ve esaslar, Üyelik Yönetmeliği ile düzenlenir.

KILIÇDAROĞLU DELEGEYE SÖZ VERDİ

CHP KURULTAYINA DAMGA VURAN SÖZLER

AZ ÖNCE BİTTİ! CHP’NİN YENİ TÜZÜĞÜ KABUL EDİLDİ

TEZCAN’DAN KURULTAY SONRASI İLK AÇIKLAMA